FIRMA DE JONG WATERSPORTBEDRIJF
Mercury POCA

Algemeen
Firma de Jong  (hierna te noemen ‘de vennootschap’) ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 29011959 met BTW-identificatienummer NL002285812B01. Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Hiswa van toepassing.

Gebruik van deze site van deze vennootschap is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de Algemene Voorwaarden van Hiswa.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door de vennootschap met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De vennootschap verstrekt met deze website louter informatie over diensten die door de vennootschap worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten geen uitnodiging tot het kopen of afnemen van diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de vennootschap uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De vennootschap geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Elektronische communicatie
De vennootschap geeft geen garantie dat de naar de vennootschap en/of haar medewerkers verzonden e-mails of andere elektronische communicatie-uitingen foutloos en tijdig zullen worden ontvangen en/of verwerkt. Ook garandeert de vennootschap en/of haar medewerkers niet dat elektronische communicatie-uitingen die door de vennootschap worden verzonden foutloos zijn en/of tijdig door u zullen worden ontvangen en/of vrij zullen zijn van alle risico’s in de ruimste zin van het woord.

Privacy statement en Algemene Verordening Gegevensbescherming
De vennootschap gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar diensten. De persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De vennootschap houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Binnen de vennootschap  zijn de gegevens beschermd en veilig opgeslagen. Als vennootschap gaan we daar juist en met beleid mee om. We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld. We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming. U bent te allen tijde gerechtigd deze op te vragen, in te zien en/of te wijzigen. 

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.